Mokyklos istorija

Per daugiau nei 50 mokyklos gyvavimo metų keitėsi mokyklos mokiniai, mokytojai, administracija, bet mokyklos siekiai išlaikyti lietuvių kalbą ir papročius, supažindinti mokinius su Lietuvos istorija, geografija, literatūra, šokiais, dainom ir tradicijom nepakito.

PIRMASIS DEŠIMTMETIS (1959-1969)

1959m. spalio mėn. Ona Abromaitienė, Lemonto Maironio mokyklos isteigėja, vedėja ir ilgametė mokytoja į savo namus sukvietė 10 lietuviukų šeštadieniais mokintis lietuvių kalbos. Ši data laikoma oficialia mokyklos įsteigimo data.

1963 mokykla persikėlė į valdiškos mokyklos patalpas, 400 McCarthy, Lemonte. Mokinių skaičius išaugo iki 40 vaikų. Mokykloje buvo mokoma lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, dainų, šokių. Švietimo valdyba pradėjo tiekti mokomąją medžiagą: vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, žemėlapius, mokslo programą.

1968-1969 mokykla paminėdama savo pirmąji dešimtmetį, išleido pirmąją abiturientų laidą.

ANTRASIS DEŠIMTMETIS (1969-1979)

Maironio mokykla tapo aktyvia lietuvių visuomenės dalimi. Dalyvavo šokių, dainų, sporto šventėse, lietuvių bendruomenės paminėjimuose. Dešimtmečio pabaigoje mokykla turėjo 140 mokinių ir 18 mokytojų.

TREČIASIS DEŠIMTMETIS (1979-1989)

1988-1989 mokykla persikrausto i Pasaulio Lietuvių centrą. Daug darbo, laiko, lėšų buvo įdėta, kad būtų paruoštos tinkamos patalpos mokyklai. Mokyklą tais metais lankė 137 mokiniai is 93 šeimų. Mokykloje dėstė 22 mokytojai.

KETVIRTASIS DEŠIMTMETIS (1989-1999)

Mokykla kiekvienais metais augo, plėtėsi jos patalpos, augo mokinių skaičius. 1989 metais mokykloje mokinosi 160 mokinių, dirbo 20 mokytojų ir 2 padėjėjai, o 1999 metais mokykla turėjo beveik 400 mokinių, 22 mokytojus ir 12 padėjėjus. Lietuvai paskelbus nepriklausomybės atstatymą, mokyklą aplankė daug garbingų svečių iš Lietuvos, atsivėrė durys atviram bendradarbiavimui.

PENKTASIS DEŠIMTMETIS (1999-2009)

2008-2009 mokyklą lanko 508 moksleiviai, dirba 70 mokytojų, padėjėjų. Mokykla išleidžia gausiausią 34 auklėtinių 39-ąją abiturientų laidą.

2009 metais Maironio lituanistinė mokykla paminėjo 50-metų sukaktį.