1-13-2023 Namu Darbai pp. 186-191

 1. Kokia buvo padėtis Vilniuje 1940 m pradžioje (kokie sunkumai)?
 2. Kuo Molotovas (Merkiui) absurdiškai apkaltino Lietuvą? 
 3. Ką iš Lietuvos reikalavo Sovietų birželio 14 d ultimatumas?
 4. Svarstydami priešintis ginklu, kokią nuomonę turėjo Lietuvos kariuomenės vadai? 
 5. Po to kai Lietuva priėmė Rusijos ultimatumą, ką padarė A. Smetona?
 6. Kaip vadinosi sovietų įvestas valdymas okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje? 
 7. Kas tuo metu (birželio 1940 m viduryje) tapo Lietuvos prezidentu?
 8. Kas tapo “Liaudies vyriausybės” užsienio reikalų ministras?
 9. Birželio 1940 m pabaigoje, kokius pakeitimus įvedė Lietuvos vyriausybė?
 10. Sovietai reikalavo, kad jų valstybiniam bankui būtų pervesta __________.

1-06-2023 Namu Darbai pp. 183-185

 1. Kokį įstatymą Lietuvą ratifikavo 1939 m sausio 10 d ?
 2. Kas (kurie 2 atstovai) pasirašė nepuolimo sutartį rugpjūčio 23d. 1939m?
 3.  Trumpai apibūdinkite tos sutarties slaptą protokolą. 
 4. Kodėl Lietuva nutarė neužimti Vilnių karine jėga?
 5. Lygtai gindami nepriklausomybę, kas įsiveržę į Lenkiją rugsėjo 17, 1939 m?
 6. Koks buvo Lietuvos likimas palei slaptą protokolą 9/28 sienų ir draugystės sutarties? 
 7. Kuris asmuo spaudė J. Urbšį pasirašyti savitarpio pagalbos sutartį? 
 8. Pagal sutartį, kiek Sovietų karių turėjo būt įleidžiami į Lietuvą?
 9. Spalio 10, 1939 Lietuva pasirašė ___________ perdavimo sutartį?
 10. Kokia frazė apibūdino lietuvių padėti po Vilniaus atgavimo?

12-9-2022 Namu Darbai pp. 177-182

 1. Koks buvo tikslas Baltijos antantės (sudaryta Ženevoje 1934 m. rugsėjo mėn.)
 2. Kurio asmens nacionalinio saugumo strategija buvo “nepriklausomybė svarbiausia”?
 3. Ką Lenkija reikalavo iš Lietuvos kad užmegzti santykius (hint: Vilnius)? 
 4. Išvardinkite du rezultatus/pasekmes Lietuvos priėmimo Lenkijos ultimatumo.
 5. Kokiais būdais vokiečių įtaka trukdė Lietuvos kontrolę Klaipėdoje?
 6. Koks buvo rezultatas antivalstybinio teismo kuris baigėsi kovo 26, 1935? 
 7. Kuris vokiečių ministras įteikei J. Urbšiui ultimatumą liečiant Klaipėdą? 
 8. Kada buvo pasirašyta Klaipėdos teritorijos perdavimo sutartis?
 9. Kuris Vokietijos valdovas atplaukė į Klaipėdą sveikinti gyventojus?
 10. Maždaug ______ procentų Lietuvos eksporto ėjo per Klaipėda tuo metu.

11-18-2022 Namu Darbai pp.167-176

 1. Kokiomis kalbomis Lietuvos žydai susikalbėjo su lietuviais? 
 2. Kuria politinę pusę / grupę žydai dominavo?
 3. Kurios tautybės žmonės sudarė maždaug 3.2 procentus Lietuvos gyventojųI
 4. švardinkite A. Smetonos režimo prioritetus.
 5. Kas buvo Pedagoginio instituto pagrindinis tikslas?
 6. Kokiomis salygomis galėjo įsikurti profesionalia opera ir baletas Lietuvoje? 
 7. Išvardinkite pora tikslų Antano Smetonos lituanistikos instituto. 
 8. Kiek lietuvių kalbos žodžių pateikta pilname (20 tomų)  žodyne?
 9. Koks buvo (ir iki šiol yra) svarbiausias sportas Lietuvoje?
 10. Į kurias šalis emigravo lietuviai?

 

11-11-2022 Namu Darbai pp. 158-164

 1. Derybose su Lenkija, Augustinas laikė kad ______ klausimas nėra išspręstas.
 2. 1927 m. Tautų Sąjungos Taryboje, kas uždavė Voldemarui klausima “karas ar taika?”
 3.  Ką Smetona paskelbė/įvedė 1928 m, gegužės 15 d?
 4. Trumpai apibūdinkite kaip prezidento valdžia pasikeitė po to skelbimo.
 5. Kaip pasivadino radiklalių tautininkų organizacija? 
 6. 1929 rugsėjo 19 d, Smetona privertė kam atsistatydinti ? 
 7. Po to įvykio, kas buvo Smetonos paskirtas ministras pirmininkas? 
 8. 1930 m Lietuva šventė _____________  500 metų jubiliejų?
 9. Trumpai apibūdinkite J. Tūbelio konservatyvią ūkišką teoriją? 
 10. Kariuomenėje įtaikingi nacionalistai 1934m bandė ką sugražint į valdžią?

11-4-2022 Namu Darbai pp. 154-156

 1. 1922 spalio I Seimo rinkimuose, kuri grupė laimėjo daugiausia vietų (atstovų)?
 2. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu gruodžio 21, 1922?
 3. Kas sudarė naują valdančiąją koalicija po III Seimo rinkimų?
 4. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu po III Seimo rinkimų?
 5. Duok keletą pavyzdžių kaip III Seimas įvedė demokratinę santvarką?
 6. Kokiais būdais III Seimas taupė lėšas?
 7. Kaip buvo (opozicijos) pavadinta grėsmė iš komunistų? 
 8. Kas Lietuvoje įvyko gruodžio 17 d, 1926 m? 
 9. Kodėl prezidentas Grinius sutiko atsistatydinti?
 10. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu gruodžio 19, 1926? 

10-28-2022 Namu Darbai pp. 151-153

 1. Pagal Versalio sutartį, Klaipėdą valdė _____________ administracija.
 2.  Kokiu būdu E. Galvanauskas nusistatė atgauti Klaipėdą?
 3.  Kokiais būdais Lietuvos valdžia bandė palaikyt/pritraukti Klaipėdos gyventojus?
 4. Kodel Vokietija buvo palanki Lietuvos planui liečiant Klaipėdą?
 5. Kuri ‘sukileliu’ grupė įsikūrė sausio 6d. 1923?
 6. Kas įvyko Klaipėdoje sausio 9 d. 1923?
 7. Kiek žmonių žuvo per sausio 1923 sukilimą Klaipėdojė? 
 8. Kada Tautos Sąjungą priėmė Memelio Konvenciją ir Statutą? 
 9. Koks procentas/nuošimtis gyventojų Klaipėdoje buvo skaitomi lietuviais?
 10. Iš prekybinio atžvilgiu, kodėl Klaipėda yra tokia svarbi (ypač žiemos metu)? 

10-21-2022 Namu Darbai pp. 147-150

 1.  1920 balandžio 14-15 Steigiamojo Seimo rinkimus laimėjo _________ blokas.
 2.  Iš viso, kiek atstovų buvo išrinkti?
 3. Kas buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pirmininku?
 4. Ką Steigiamasis Seimas vienbalsiai pareikalavo 1921m lapkričio 11 d.?
 5. Seimas įtvirtino, kad Lietuvos aukščiausioji valdžia priklauso ___________
 6. Kiek metų buvo Seimo nario ir Prezidento kadencija?
 7. 1922 m vasario 15 d kokį įsakymą priėmė Steigiamasis Seimas? 
 8. Į valstybės žemės fondą buvo paimtos (konfiskuojamos) kokios žemės? 
 9. Iš žemės fondo, kam pirmiausiai buvo dalinamos žemės?
 10. Ką nustatė 1922 rugpjūčio 9d. Piniginio vieneto įsakymas ? 

10-14-2022 Namu Darbai pp. 143-147

 1. Kada Lietuva buvo priimta į Tautos Sąjungą?
 2.  1920 m. rugsėjį, kuris asmuo Seimui aiškino kodėl lenkai atakuoja Lietuvą?
 3.  Kuris Lenkijos generolas su kariuomene įžengė į Vilnių spalio 9 d, 1922 m?
 4. Paaiškink kas buvo “Vidurinė Lietuva”
 5. Iš ko Lietuva tikėjosi paramos, kad netaptų sovietų satelitu?
 6. Kurie du miestai (vietovė) sukėlė svarbiausias teritorines problemas Lietuvai?
 7. Kas buvo Lietuvos delegacijos vadovas derybose su Lenkija? 
 8. Kas priešinosi P. Himanso (belgų ministro) Lietuvos-Lenkijos planui ? 
 9. Ką ‘oficialiai’ nusprendė sausio 8 d 1922 rinkimai Vilniaus krašte?
 10. Ką nusprendė dalyviai 1923 kovo 5 d ambasadorių konferencijoje? 

10-7-2022 Namu Darbai pp. 138-141

 1.  Gintis nuo priešų, 11/23/1918 Lietuva oficialiai pradėjo formuoti_____________.
 2.  Kokio didumo buvo Lietuvos kariuomenė 1919 balandžio gale?
 3. Kas buvo Lenkijos “nuo jūros iki jūros” planas?
 4. Kaip vadinosi jungtinė vokiečių-rusų kariuomenė vadovaujama P. Avalovo
 5. Kurios valstybės kariuomenė užėmė Vilnių, nugalėdami bolševikus?
 6. Kokia buvo A. Voldemaro paskelbta “nuomonė” kuri apstulbino Lietuvos vyriausybę?
 7. Versalyje, Lietuvos delegacija iškėlė klausimą apie kurią teritoriją? 
 8. Kuri organizacija planavo perversmą Kaune? 
 9. Versalijos dėrybose Paryžiuje, kokią paramą Lietuva gavo iš JAV ir Prancūzijos?
 10. Kada Didžioji Britanija pripažino de facto Lietuvą?