2-3-2023 Namu Darbai pp. 206-211

 1. Kaip vadinosi sovietų/komunistų valstybės saugumo organizacijos?
 2. Kuris asmuo virš 30 metų vadovavo LKP Centro Komitetui?
 3. Kaip Stalinas tikėjosi ‘nupirkti’ lietuvių palankumą jo režimui?
 4. Pagali kurią teisę lietuviai priešinosi vyrų mobilizacijai į Raudonąją kariuomenę? 
 5. Iš viso, maždaug kiek gyventojų Lietuva neteko Sovietų okupacijos metu? 
 6. Kaip pasikeitė situacija Lietuvoje po Stalino mirties?
 7. Iš ko Lietuva tikėjosi veiksmo sugrąžinti nepriklausomybę pavergtom tautom ?
 8. Kur vyko pagrindinė antisovietinė partizanų veikla?
 9. Maždaug kiek Lietuvos partizanų buvo 1944 -1946 laikotarpyje?
 10. Išvardinkite keletą būdų kaip partizanai priešinosi okupantams.

 

1-27-2023 Namu Darbai pp. 201-205

 1. Vokiečių vadovybė nusprendė užkariautuose kraštuose likviduoti________.
 2. Išvardinkite pagrindines civilinės valdžios (su generaliniu komisaru) darbus.  
 3. Maždaug kiek Lietuvos gyventojų buvo išvežti į Vokietiją dirbti karo pramonei?
 4. Vietoj ministeriju ir ministrų, iš ko buvo (vokiečių) sudaryta Laikinąja vyriausybė? 
 5. Kaip pogrindžio spauda vadino savivalda kuri padėjo vokiečiams išnaudoti Lietuvą? 
 6. Išvardinkite pagrindines tautos-išlaikymo organizacijas kurios įsikūrė karo metu. 
 7. Kaip gestapas reagavo į Lietuvos boikotą suformuoti Waffen SS diviziją ?
 8. Ko siekė lietuviai Kaune-sušauktam Lietuvių konferencijoje?
 9. Kuris asmuo vadovavo Vietinei rinktinei (Lietuvos kariuomenei)?
 10. Kas padėjo Lietuvai išvengti didesnių masinių represijų ir gyventojų nuostolių?

1-20-2023 Namu Darbai pp. 191-200

 1. Liepos mėn, 1940 kokiais būdais buvo ruošiama Lietuvos prijungimas prie SSRS?
 2. Kaip vadinosi grupė iš kurios nariai sudarė visus Liaudies seimo kandidatus? 
 3. Ką visos trys Baltijos šalys skelbė liepos 21 d, 1940 m?
 4. Kokios buvo pasekmės 1940 m  įvedimo rublio vietoj lito? 
 5. Birželio 14-18 d 1941 m, kiek Lietuvos gyventojų sovietai deportavo ?
 6. Kas pasikeitė Lietuvoje po birželio 22, 1941 m? 
 7. Kuri grupė savę laikė pagrindiniu sukilimo organizatoriumi?
 8. Trumpai paaiškink kas buvo (6/23/41 sukurta) Laikinoji vyriausybė.
 9. Kodėl Lietuvoje kilo ir stiprėjo antisemitizmo jausmas/nuotaika?
 10. Maždaug kiek žydų buvo nužudyti 1941 m vasarą ir rudenį?

1-13-2023 Namu Darbai pp. 186-191

 1. Kokia buvo padėtis Vilniuje 1940 m pradžioje (kokie sunkumai)?
 2. Kuo Molotovas (Merkiui) absurdiškai apkaltino Lietuvą? 
 3. Ką iš Lietuvos reikalavo Sovietų birželio 14 d ultimatumas?
 4. Svarstydami priešintis ginklu, kokią nuomonę turėjo Lietuvos kariuomenės vadai? 
 5. Po to kai Lietuva priėmė Rusijos ultimatumą, ką padarė A. Smetona?
 6. Kaip vadinosi sovietų įvestas valdymas okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje? 
 7. Kas tuo metu (birželio 1940 m viduryje) tapo Lietuvos prezidentu?
 8. Kas tapo “Liaudies vyriausybės” užsienio reikalų ministras?
 9. Birželio 1940 m pabaigoje, kokius pakeitimus įvedė Lietuvos vyriausybė?
 10. Sovietai reikalavo, kad jų valstybiniam bankui būtų pervesta __________.

1-06-2023 Namu Darbai pp. 183-185

 1. Kokį įstatymą Lietuvą ratifikavo 1939 m sausio 10 d ?
 2. Kas (kurie 2 atstovai) pasirašė nepuolimo sutartį rugpjūčio 23d. 1939m?
 3.  Trumpai apibūdinkite tos sutarties slaptą protokolą. 
 4. Kodėl Lietuva nutarė neužimti Vilnių karine jėga?
 5. Lygtai gindami nepriklausomybę, kas įsiveržę į Lenkiją rugsėjo 17, 1939 m?
 6. Koks buvo Lietuvos likimas palei slaptą protokolą 9/28 sienų ir draugystės sutarties? 
 7. Kuris asmuo spaudė J. Urbšį pasirašyti savitarpio pagalbos sutartį? 
 8. Pagal sutartį, kiek Sovietų karių turėjo būt įleidžiami į Lietuvą?
 9. Spalio 10, 1939 Lietuva pasirašė ___________ perdavimo sutartį?
 10. Kokia frazė apibūdino lietuvių padėti po Vilniaus atgavimo?

12-9-2022 Namu Darbai pp. 177-182

 1. Koks buvo tikslas Baltijos antantės (sudaryta Ženevoje 1934 m. rugsėjo mėn.)
 2. Kurio asmens nacionalinio saugumo strategija buvo “nepriklausomybė svarbiausia”?
 3. Ką Lenkija reikalavo iš Lietuvos kad užmegzti santykius (hint: Vilnius)? 
 4. Išvardinkite du rezultatus/pasekmes Lietuvos priėmimo Lenkijos ultimatumo.
 5. Kokiais būdais vokiečių įtaka trukdė Lietuvos kontrolę Klaipėdoje?
 6. Koks buvo rezultatas antivalstybinio teismo kuris baigėsi kovo 26, 1935? 
 7. Kuris vokiečių ministras įteikei J. Urbšiui ultimatumą liečiant Klaipėdą? 
 8. Kada buvo pasirašyta Klaipėdos teritorijos perdavimo sutartis?
 9. Kuris Vokietijos valdovas atplaukė į Klaipėdą sveikinti gyventojus?
 10. Maždaug ______ procentų Lietuvos eksporto ėjo per Klaipėda tuo metu.

11-18-2022 Namu Darbai pp.167-176

 1. Kokiomis kalbomis Lietuvos žydai susikalbėjo su lietuviais? 
 2. Kuria politinę pusę / grupę žydai dominavo?
 3. Kurios tautybės žmonės sudarė maždaug 3.2 procentus Lietuvos gyventojųI
 4. švardinkite A. Smetonos režimo prioritetus.
 5. Kas buvo Pedagoginio instituto pagrindinis tikslas?
 6. Kokiomis salygomis galėjo įsikurti profesionalia opera ir baletas Lietuvoje? 
 7. Išvardinkite pora tikslų Antano Smetonos lituanistikos instituto. 
 8. Kiek lietuvių kalbos žodžių pateikta pilname (20 tomų)  žodyne?
 9. Koks buvo (ir iki šiol yra) svarbiausias sportas Lietuvoje?
 10. Į kurias šalis emigravo lietuviai?

 

11-11-2022 Namu Darbai pp. 158-164

 1. Derybose su Lenkija, Augustinas laikė kad ______ klausimas nėra išspręstas.
 2. 1927 m. Tautų Sąjungos Taryboje, kas uždavė Voldemarui klausima “karas ar taika?”
 3.  Ką Smetona paskelbė/įvedė 1928 m, gegužės 15 d?
 4. Trumpai apibūdinkite kaip prezidento valdžia pasikeitė po to skelbimo.
 5. Kaip pasivadino radiklalių tautininkų organizacija? 
 6. 1929 rugsėjo 19 d, Smetona privertė kam atsistatydinti ? 
 7. Po to įvykio, kas buvo Smetonos paskirtas ministras pirmininkas? 
 8. 1930 m Lietuva šventė _____________  500 metų jubiliejų?
 9. Trumpai apibūdinkite J. Tūbelio konservatyvią ūkišką teoriją? 
 10. Kariuomenėje įtaikingi nacionalistai 1934m bandė ką sugražint į valdžią?

11-4-2022 Namu Darbai pp. 154-156

 1. 1922 spalio I Seimo rinkimuose, kuri grupė laimėjo daugiausia vietų (atstovų)?
 2. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu gruodžio 21, 1922?
 3. Kas sudarė naują valdančiąją koalicija po III Seimo rinkimų?
 4. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu po III Seimo rinkimų?
 5. Duok keletą pavyzdžių kaip III Seimas įvedė demokratinę santvarką?
 6. Kokiais būdais III Seimas taupė lėšas?
 7. Kaip buvo (opozicijos) pavadinta grėsmė iš komunistų? 
 8. Kas Lietuvoje įvyko gruodžio 17 d, 1926 m? 
 9. Kodėl prezidentas Grinius sutiko atsistatydinti?
 10. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu gruodžio 19, 1926? 

10-28-2022 Namu Darbai pp. 151-153

 1. Pagal Versalio sutartį, Klaipėdą valdė _____________ administracija.
 2.  Kokiu būdu E. Galvanauskas nusistatė atgauti Klaipėdą?
 3.  Kokiais būdais Lietuvos valdžia bandė palaikyt/pritraukti Klaipėdos gyventojus?
 4. Kodel Vokietija buvo palanki Lietuvos planui liečiant Klaipėdą?
 5. Kuri ‘sukileliu’ grupė įsikūrė sausio 6d. 1923?
 6. Kas įvyko Klaipėdoje sausio 9 d. 1923?
 7. Kiek žmonių žuvo per sausio 1923 sukilimą Klaipėdojė? 
 8. Kada Tautos Sąjungą priėmė Memelio Konvenciją ir Statutą? 
 9. Koks procentas/nuošimtis gyventojų Klaipėdoje buvo skaitomi lietuviais?
 10. Iš prekybinio atžvilgiu, kodėl Klaipėda yra tokia svarbi (ypač žiemos metu)?