3-24-2023 Namu Darbai pp. 243-248

 1. Kai Gorbačiovas reikalavo atšaukti skelbimą, koks buvo V. Landsbergio atsakymas?
 2. Sovietų plane, kas turėjo įsiveržti į AT-AS ir išvaikyti parlamentą?
 3. Kuria diena/metus SSRS tankai ir šarvuočiai jėga apsiautė TV bokšta Vilniuje?
 4. Kiek lietuvių žuvo per tą įvykį?
 5. V. Landsbergis ragino lietuvius užslopint pkytį, nepasiduoti provokacijomis ir _______ 
 6. Vasario 1991 apklausoje koks procentas balsuotojų balsavo už nepriklausomybę?
 7. Atkuriamasis Seimas priėmėbkonstitucinį įstatymą skebiant Lietuva _____
 8. Kuri tauta pirma pripažino Lietuvos (1990) Nepriklausomybę?
 9. Kuria diena, metus JAV pripažino Lietuvos Nepriklausomybę?
 10. Kaip Vakarųu diplomatai pravardino jaunimą energingai stojant į diplomatinį darbą?

3-17-2023 Namu Darbai pp. 237-242

 1. Kiek parašų buvo surinkta priešintis SSRS konstitucijos pataisomis?
 2. Kodėl “Baltijos Kelias” buvo įgyvendintas rugpjūčio 23d, 1989m (būtent šią datą) ?
 3. Maždaug kiek žmonių dalyvavo “Baltijos kelyje”?
 4. Per XX Lietuvos Komunistų Partijos suvažiavima, buvo nubalsuota atsiskirti nuo ____
 5. Kokiais grasinimais Maskva bandė sustabdyti atkūrimo veiklą Lietuvoje?
 6. Kuris SSRS vadas apsilankė Lietuvoje 1990 vasario 11-13?
 7. Per LSSR Aukščiausios Tarybos rinkimus kovo 1990, kiek vietų laimėjo Sąjūdis?
 8. Kurią dieną/metus LSSR Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę?
 9. Kuris asmuo buvo išrinktas tarybos pirmininku per LPS steigiamąjį seimą?
 10. Kaip skyrėsi Kovo 11-tos aktas nuo Vasario 16-to akto?

3-10-2023 Namu Darbai pp. 231-236

 1. Kurios dvi kultūrinės kryptys susiformavo Europoje septintame dešimtmetyje (1960’s)?
 2. Ko siekė sovietų hipiai (nesiderino su ‘homo sovieticus’)?
 3. Kuris asmuo 1972m susidegino šaukdamas “Laisvę Lietuvai”? 
 4. Kuri organizacija skaitoma pirmoji nacionalinio išsivadavimo organizacija?
 5. Ką įsteigė lietuvių inteligentų būrys birželio 3, 1988? 
 6. Kiek disidentų ir valdžios atstovų dalyvavo iniciatyvinėj LPS grupėje?
 7. Pradiniame etape, Sąjūdis sekė kurią M. Gorbačiovo programa? 
 8. Trumpai apibūdinkite pirmuosius LPS mitingus.
 9. 1988 spalio pabaigoje, maždaug kiek narių priklausė LPS?
 10. Steigiamajame suvažiavime, kiek buvo korespondentų iš užsienio šalių?

3-3-2023 Namu Darbai pp. 224-230

 1. Trumpai apibūdinkite kas buvo “dipukai”
 2. Kas buvo Lietuvos Diplomatinės tarnybos (LDT) pagrindinis siekis? 
 3. Kuris asmuo buvo LDT šefas nuo 1940 iki 1983?  
 4. Išvardinkite tris stripriausias lietuvių išeivijos organizacijas.
 5. Ką skelbė Helsinkio Baigiamojo akto pirmosios dalies, IV skyrius?
 6. Kurioj žymioj vietovėje netoli Šaulių suvažiuodavo dešimtys tūkstančių maldininkų?
 7. Kuris katalikiškas leidinys aprašė sovietų antireliginę veiklą ir propogandą?
 8. Kas buvo Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto (TTGK) pagrindinis siekis?
 9. Trumpai apibūdinkite kas buvo “disidentai”.
 10. Koks buvo tikslas Lietuvos laisvės lygos (LLL)?

2-24-2023 Namu Darbai pp. 220-224

 1. Stalinizmo laikotarpiu, kaip buvo elgiamasi su lietuvių rašytojų literatūra?
 2. Į kokias organizacijas mokiniai buvo priversti stoti? 
 3. Stalinizmo laikotarpiu, kas atsitiko su nepriklausomos Lietuvos žymenim?  
 4. Kur buvo įsteigtas Liaudies buities muziejus?
 5. Sovietai naudojo istorija skleisti kokį sentimentą/galvoseną?
 6. Apie kokia istorija buvo draudžiama kalbėti (duokite pora pavyzdžių)?
 7. Ką buvo mokytojai verčiami studijuoti?
 8. Išvardinkite svarbiausius komunistinio ugdymo turinio dalis.
 9. Ką siekė programa stiprinti rusų kalba per visą SSRS?
 10. Trumpai apibūdinkite kas buvo (idealas) “homo sovieticus” . 

2-17-2023 Namu Darbai pp. 215-219

 1. Trumpai apibūdinkite kodėl buvo sunkus kolūkiečio gyvenimas.
 2. Kodėl užtruko daug metų kolūkių produktyvumui kilti?  
 3. Kodėl privačios įmonės turėjo nutraukti savo veiklą?
 4. SSRS pradėtos naujos reformos bandė _________ visuomenės gyvenimą.
 5. Kaip vadinosi pramonės valdyba kuri kontroliavo šalies įmones?
 6. Trumpai apibūdinkite kokie buvo deficitai/trūkumos SSRS gyventojams?
 7. Kodėl LSSR administracija pramonę didino mažesniuose miestuose?
 8. Išvardinkite pora didelių pramonės įmonių kurios buvo Lietuvoje pastatytos tuo laiku.
 9. Kodėl sovietų valdžiai noriai statė ir investavo Lietuvoje?
 10. Kokios problemos atsirado su industrializacija ir gyventojų gausėjimu? 

2-10-2023 Namu Darbai pp. 211-214

 1. Kur partizanai slėpdavosi nuo priešų?
 2. Kokius dokumentus Skirmantas ir Mažytis nugabeno į laisvąjį pasaulį?
 3. Kokiu vardu pasivadino partizanų organizacija vasario 2-22 1949 suvažiavime?
 4. Kas buvo išrinktas tos organizacijos Tarybos prezidiumo pirmininku?
 5. Trumpai apibūdinkite kas buvo “stribai”.
 6. Kaip MGB-KGB elgėsi su žuvusiais partizanais?
 7. Kuris partizanų vadas (vienas iš paskutinių) buvo suimtas 1956 m?
 8. Tarp 1944 ir 1953m, kiek partizanų nukovė MGB organai?
 9. Naikindami privatinę nuosavybę (žemes), ką steigė sovietai Lietuvoje?
 10. Trumpai apibūdinkite kas buvo “buožės”

2-3-2023 Namu Darbai pp. 206-211

 1. Kaip vadinosi sovietų/komunistų valstybės saugumo organizacijos?
 2. Kuris asmuo virš 30 metų vadovavo LKP Centro Komitetui?
 3. Kaip Stalinas tikėjosi ‘nupirkti’ lietuvių palankumą jo režimui?
 4. Pagali kurią teisę lietuviai priešinosi vyrų mobilizacijai į Raudonąją kariuomenę? 
 5. Iš viso, maždaug kiek gyventojų Lietuva neteko Sovietų okupacijos metu? 
 6. Kaip pasikeitė situacija Lietuvoje po Stalino mirties?
 7. Iš ko Lietuva tikėjosi veiksmo sugrąžinti nepriklausomybę pavergtom tautom ?
 8. Kur vyko pagrindinė antisovietinė partizanų veikla?
 9. Maždaug kiek Lietuvos partizanų buvo 1944 -1946 laikotarpyje?
 10. Išvardinkite keletą būdų kaip partizanai priešinosi okupantams.

 

1-27-2023 Namu Darbai pp. 201-205

 1. Vokiečių vadovybė nusprendė užkariautuose kraštuose likviduoti________.
 2. Išvardinkite pagrindines civilinės valdžios (su generaliniu komisaru) darbus.  
 3. Maždaug kiek Lietuvos gyventojų buvo išvežti į Vokietiją dirbti karo pramonei?
 4. Vietoj ministeriju ir ministrų, iš ko buvo (vokiečių) sudaryta Laikinąja vyriausybė? 
 5. Kaip pogrindžio spauda vadino savivalda kuri padėjo vokiečiams išnaudoti Lietuvą? 
 6. Išvardinkite pagrindines tautos-išlaikymo organizacijas kurios įsikūrė karo metu. 
 7. Kaip gestapas reagavo į Lietuvos boikotą suformuoti Waffen SS diviziją ?
 8. Ko siekė lietuviai Kaune-sušauktam Lietuvių konferencijoje?
 9. Kuris asmuo vadovavo Vietinei rinktinei (Lietuvos kariuomenei)?
 10. Kas padėjo Lietuvai išvengti didesnių masinių represijų ir gyventojų nuostolių?

1-20-2023 Namu Darbai pp. 191-200

 1. Liepos mėn, 1940 kokiais būdais buvo ruošiama Lietuvos prijungimas prie SSRS?
 2. Kaip vadinosi grupė iš kurios nariai sudarė visus Liaudies seimo kandidatus? 
 3. Ką visos trys Baltijos šalys skelbė liepos 21 d, 1940 m?
 4. Kokios buvo pasekmės 1940 m  įvedimo rublio vietoj lito? 
 5. Birželio 14-18 d 1941 m, kiek Lietuvos gyventojų sovietai deportavo ?
 6. Kas pasikeitė Lietuvoje po birželio 22, 1941 m? 
 7. Kuri grupė savę laikė pagrindiniu sukilimo organizatoriumi?
 8. Trumpai paaiškink kas buvo (6/23/41 sukurta) Laikinoji vyriausybė.
 9. Kodėl Lietuvoje kilo ir stiprėjo antisemitizmo jausmas/nuotaika?
 10. Maždaug kiek žydų buvo nužudyti 1941 m vasarą ir rudenį?