1-13-2023 Namu Darbai pp. 117-122

 1. Rusijos valdžia diskriminuodami katalikus, viliojo juos į kokią tikybą?
 2. Vysk. Valančius organizavo slaptą lietuviškos spaudos spausdinimą _______. (kur?)
 3. Kokiu pagrindiniu būdu ta spauda atsirado Lietuvoje? 
 4. Spausdinimas kurio periodinio leidinio lietuvių kalboje prasidėjo 1883 m?
 5. Kas buvo to leidinio redaktorius?
 6. Kurį žurnalą redagavo Vincas Kudirka iki jo mirties? 
 7. Kuris V. Kudirkos eilėraštis tapo Lietuvos himnu?
 8. Kuris (baisus) 1893 m įvykis įtakavo lietuvių tautiškumo ugdymą?
 9. Ką išdėstė kun. A. Jakšto-Dambrausko 1902 m išleista knygelė?
 10. Kuriais metais caras panaikino spaudos draudimą Lietuvoje?

1-06-2023 Namu Darbai pp. 110-116

 1. Po Prancūzijos revoliucijos, iškilo galvosena, kad ____ yra tautos pagrindas.
 2. Rytų Europos galvosenoje, liaudies kalba turi būti ugdoma kaip______________.
 3.  Ką mokslininkai lingvistai nustatė liečiant lietuvių kalbą? 
 4. Kuom žymus Simonas Daukantas Lietuvos istorijoje?
 5. Kokius nurodymus vysk. Motiejus Valančius davė kunigams?
 6. Kokį įnaša turėjo blaivybės brolijos? 
 7. M. Valančius buvo pagarbus caro atstovams, bet atkakliai gynė ___________. 
 8. Kas buvo Vilniaus generalgubernatorius 1864 m?
 9. Kokiu būdu buvo sugalvota pakeisti lietuvišką raštiją?
 10. Kaip vadinosi kaimuose organizuotos slaptos mokyklėlės?

 

12-9-2022 Namu Darbai pp. 104-109

 1. Vienos kongrese 1815 m. buvo sudaryta _________ karalystė.  
 2. Kurio Vilniaus Universiteto studento poezija pagarsėjo per visą Europą (1820’s)
 3. Ką skelbė karalystės Seimas 1830 metais?
 4. Kodėl Lietuvoje spontaniškai prasidėjo Sukilimas 1831 m?
 5. Maždaug kiek kovotojų dalyvavo sukilime Lietuvoje ?
 6. Kuri dvarininikaitė tapo kapitonė ir sukilimo legenda? 
 7. Kodėl Vilniaus Universitetas buvo uždarytas 1832 m? 
 8. Aleksandras II 1861 m. pasirašę manifesta panaikinant _________________.
 9. Kas (kurie žmonės) priklausė “Raudoniesiems”?
 10. Kodėl “Raudoniesiems” nepasisekė sukilti prieš carą 1863 m?

12-2-2022 Namu Darbai pp. 98-103

 1. Kaip vadinosi vietinio valdymo vienetas, sudarytas iš apskričių? 
 2. Kaip vadinosi caro-skiriamas pareigūnas kuris kontroliavo keletą administracijų?
 3.  Po 1801 į kokias dvi dalis buvo Lietuva padalinta?
 4. Kiek metų buvo privaloma vyrams tarnauti Rusijos kariuomenėje?
 5. Kas buvo reorganizuota pagal Europos modelį 1803 m?.
 6. 1807 m, iš Prūsijos gautą Lenkijos žemę tapo _________ kunigaikštystė. 
 7. Kas tapo Prancūžijos imperatorium 1804 m? 
 8. Su kuo jis pradėjo karą 1812 m?
 9. Kaip pasikeitė valdžia (vyriausybė) Lietuvoje karo metu?
 10. Karui pasibaigus, kuri tauta okupavo Lietuvą?

12-02-2022 Namu Darbai

Paskaita apie Darių ir Girėną (nėra konspekte) – Namų Darbai neužduodami 

11-18-2022 Namu Darbai pp. 94-97

 1.  Kuri svetimos šalies valdovė vedė opoziciją reformoms Lietuvos ir Lenkijos Valstybėje? 
 2. 1792 m, kas buvo Lenkijos ir Lietuvos Valstybės valdovas?
 3.  Kada įvyko antrasis Lenkijos ir Lietuvos Valstybės padalijimas?
 4. Kurios tautos dalyvavo tame padalijime?
 5. Kuris asmuo pradėjo Lenkijoje sukilimą 1794 kovo mėnesį?
 6. Kas tapo sukilėlių vadu Lietuvoje? 
 7. Kada prasidėjo sukilimas Lietuvoje? 
 8. Kaip baigėsi sukilimai Lietuvoje ir Lenkijoje?
 9. Kada įvyko trečiasis Lenkijos ir Lietuvos Valstybės padalijimas?
 10. Koks buvo Poniatovskio likimas?

 

11-11-2022 Namu Darbai

Naudojant Internetinius šaltinius (ne konspektą), savo žodžias, apibūdinkite pirmąjį Lenkijos-Lietuvos Respublikos padalijimą  rugpjūčio 5d, 1772 m.

 • Kodėl šis padalijimas įvyko?  
 • Kurios tautos dalyvavo? 
 • Kaip pasikeitė Respublikos geografija?

11-4-2022 Namu Darbai

Namų Darbų nėra šią savaitę – paskaita apima laikotarpį ir įvykius kurie neminėti konspekte

10-28-2022 Namu Darbai pp. 78-84

 1. Kodėl katalikams buvo svarbu aukštasis mokslas?
 2. Kokie buvo reikalavimai, kad kolegija paverstų universitetu?
 3. Kaip oficialiai vadinosi Vilniaus Universitetas?
 4. Kuriais metais užsidarė Vilniaus Universitetas?       
 5. Ką reiškia žodis ‘barokas’? 
 6. Kokiose liaudies meno reiškiniuose pasirodė barokas?
 7. Kas yra litvakai?
 8. Kuris miestas buvo pavadintas “Lietuvos Jeruzale” ?
 9. Kuri šeima (dinastija) valdė Lietuva nuo 1587 iki 1668?
 10. Kokios tautybės buvo ta šeima? 

10-21-2022 Namu Darbai pp.67-77

 1. Bendrą Lietuvos ir Lenkijos Seimą sudarė kokios dvi dalys?
 2. Paaiškink kas buvo liberum veto.
 3. Seimo sprendimai turėjo būti priimami _________________.
 4. Lietuvos Statutai įteisino _____________ santvarką. 
 5. Kuriais metais buvo išleistas Pirmasis Lietuvos Statutas? 
 6. Iš viso, kiek buvo Lietuvos Statutų?
 7. Kodėl Henrikas Valois, pirmasis svetimtautis Lenkijos karalius, taip trumpai valdė?
 8. Kokios kilmės buvo Steponas Batora?
 9. Kovoje su ___________ 1579 m. Steponas Batora atgavo Polocką.
 10. Kuri grupė įsteigė Vilniaus Universitetą?