2-3-2023 Namu Darbai pp. 140-150

 1. Kuri organizacija planavo perversmą Kaune?
 2. Kuris Lenkijos generolas su kariuomene įžengė į Vilnių spalio 9 d, 1922 m?
 3. Kurie du miestai (vietovė) sukėlė svarbiausias teritorines problemas Lietuvai?
 4. Ką ‘oficialiai’ nusprendė sausio 8 d 1922 rinkimai Vilniaus krašte? 
 5. Kas buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pirmininku?
 6. Seimas įtvirtino, kad Lietuvos aukščiausioji valdžia priklauso________ 
 7. 1922 m vasario 15 d kokį įsakymą priėmė Steigiamasis Seimas?
 8. Į valstybės žemės fondą buvo paimtos (konfiskuojamos) kokios žemės?
 9. Iš žemės fondo, kam pirmiausiai buvo dalinamos žemės?
 10. Ką nustatė 1922 rugpjūčio 9d. Piniginio vieneto įsakymas ?

1-27-2023 Namu Darbai pp. 135-140

 1. Palei gruodžio 11-tos 1917 m. rezoliuciją, kas būtų anuliuojama?
 2. Kurią dieną/ metus Lietuva skelbė savo nepriklausomybę?
 3. Kas buvo pirmas Lietuvos prezidentas?
 4. Kuris asmuo buvo kviestas suformuoti ministrų kabinetą?
 5. Kuri grupė norėjo “išlaisvinti” Lietuva iš vokiečių “okupacijos”?
 6. Dėl ko Lietuva turėjo pasiskolint 100 mln markių iš Vokietijos 1918 m.?
 7. Gintis nuo priešų, 11/23/1918 Lietuva oficialiai pradėjo formuoti  _________
 8. Kaip vadinosi jungtinė vokiečių-rusų kariuomenė vadovaujama P. Avalovo?
 9. Kurios valstybės kariuomenė užėmė Vilnių, nugalėdami bolševikus?
 10. Versalyje, Lietuvos delegacija iškėlė klausimą apie kurią teritoriją?

1-20-2023 Namu Darbai pp. 122-134

 1. Išvardinkite vieną tikslą rezoliucijos iš gruodžio 4-5 Didžiojo Vilniaus Seimo
 2. Kuri lietuviška politinė grupė buvo stipriausia tuo metu?
 3. Išvardinkite vieną siekį / tikslą Lietuvos Demokratų partijos.
 4. Išvardinkite vieną svarbų darbą kurį atliko mokslo draugijos
 5. Ką lietuvių ir lenkų intelektualai drauge, solidariai, bandė atkurti Vilniuje?
 6. Kuris įvykis pradėjo Pirmąjį Pasaulinį Karą?
 7. Vokietija ir Austrija imperatoriaus aktu siekė atkurti kurią valstybę?
 8. Kas įvyko (prasidėjo) Rusijoje vasario 23 d, 1917m?
 9. Kokia buvo rugsėjo 18-22 Konferencijos pagrindinė rezoliucija?
 10. Kas buvo naujai įkurtos Lietuvos Tarybos pirmininkas?

1-13-2023 Namu Darbai pp. 117-122

 1. Rusijos valdžia diskriminuodami katalikus, viliojo juos į kokią tikybą?
 2. Vysk. Valančius organizavo slaptą lietuviškos spaudos spausdinimą _______. (kur?)
 3. Kokiu pagrindiniu būdu ta spauda atsirado Lietuvoje? 
 4. Spausdinimas kurio periodinio leidinio lietuvių kalboje prasidėjo 1883 m?
 5. Kas buvo to leidinio redaktorius?
 6. Kurį žurnalą redagavo Vincas Kudirka iki jo mirties? 
 7. Kuris V. Kudirkos eilėraštis tapo Lietuvos himnu?
 8. Kuris (baisus) 1893 m įvykis įtakavo lietuvių tautiškumo ugdymą?
 9. Ką išdėstė kun. A. Jakšto-Dambrausko 1902 m išleista knygelė?
 10. Kuriais metais caras panaikino spaudos draudimą Lietuvoje?

1-06-2023 Namu Darbai pp. 110-116

 1. Po Prancūzijos revoliucijos, iškilo galvosena, kad ____ yra tautos pagrindas.
 2. Rytų Europos galvosenoje, liaudies kalba turi būti ugdoma kaip______________.
 3.  Ką mokslininkai lingvistai nustatė liečiant lietuvių kalbą? 
 4. Kuom žymus Simonas Daukantas Lietuvos istorijoje?
 5. Kokius nurodymus vysk. Motiejus Valančius davė kunigams?
 6. Kokį įnaša turėjo blaivybės brolijos? 
 7. M. Valančius buvo pagarbus caro atstovams, bet atkakliai gynė ___________. 
 8. Kas buvo Vilniaus generalgubernatorius 1864 m?
 9. Kokiu būdu buvo sugalvota pakeisti lietuvišką raštiją?
 10. Kaip vadinosi kaimuose organizuotos slaptos mokyklėlės?

 

12-9-2022 Namu Darbai pp. 104-109

 1. Vienos kongrese 1815 m. buvo sudaryta _________ karalystė.  
 2. Kurio Vilniaus Universiteto studento poezija pagarsėjo per visą Europą (1820’s)
 3. Ką skelbė karalystės Seimas 1830 metais?
 4. Kodėl Lietuvoje spontaniškai prasidėjo Sukilimas 1831 m?
 5. Maždaug kiek kovotojų dalyvavo sukilime Lietuvoje ?
 6. Kuri dvarininikaitė tapo kapitonė ir sukilimo legenda? 
 7. Kodėl Vilniaus Universitetas buvo uždarytas 1832 m? 
 8. Aleksandras II 1861 m. pasirašę manifesta panaikinant _________________.
 9. Kas (kurie žmonės) priklausė “Raudoniesiems”?
 10. Kodėl “Raudoniesiems” nepasisekė sukilti prieš carą 1863 m?

12-2-2022 Namu Darbai pp. 98-103

 1. Kaip vadinosi vietinio valdymo vienetas, sudarytas iš apskričių? 
 2. Kaip vadinosi caro-skiriamas pareigūnas kuris kontroliavo keletą administracijų?
 3.  Po 1801 į kokias dvi dalis buvo Lietuva padalinta?
 4. Kiek metų buvo privaloma vyrams tarnauti Rusijos kariuomenėje?
 5. Kas buvo reorganizuota pagal Europos modelį 1803 m?.
 6. 1807 m, iš Prūsijos gautą Lenkijos žemę tapo _________ kunigaikštystė. 
 7. Kas tapo Prancūžijos imperatorium 1804 m? 
 8. Su kuo jis pradėjo karą 1812 m?
 9. Kaip pasikeitė valdžia (vyriausybė) Lietuvoje karo metu?
 10. Karui pasibaigus, kuri tauta okupavo Lietuvą?

12-02-2022 Namu Darbai

Paskaita apie Darių ir Girėną (nėra konspekte) – Namų Darbai neužduodami 

11-18-2022 Namu Darbai pp. 94-97

 1.  Kuri svetimos šalies valdovė vedė opoziciją reformoms Lietuvos ir Lenkijos Valstybėje? 
 2. 1792 m, kas buvo Lenkijos ir Lietuvos Valstybės valdovas?
 3.  Kada įvyko antrasis Lenkijos ir Lietuvos Valstybės padalijimas?
 4. Kurios tautos dalyvavo tame padalijime?
 5. Kuris asmuo pradėjo Lenkijoje sukilimą 1794 kovo mėnesį?
 6. Kas tapo sukilėlių vadu Lietuvoje? 
 7. Kada prasidėjo sukilimas Lietuvoje? 
 8. Kaip baigėsi sukilimai Lietuvoje ir Lenkijoje?
 9. Kada įvyko trečiasis Lenkijos ir Lietuvos Valstybės padalijimas?
 10. Koks buvo Poniatovskio likimas?

 

11-11-2022 Namu Darbai

Naudojant Internetinius šaltinius (ne konspektą), savo žodžias, apibūdinkite pirmąjį Lenkijos-Lietuvos Respublikos padalijimą  rugpjūčio 5d, 1772 m.

 • Kodėl šis padalijimas įvyko?  
 • Kurios tautos dalyvavo? 
 • Kaip pasikeitė Respublikos geografija?