3-24-2023 Namu Darbai pp. 217-232

 1. Trumpai apibūdinkite kokie buvo deficitai/trūkumos SSRS gyventojams
 2. Apie kokia istorija buvo draudžiama kalbėti (duokite pora pavyzdžių)?
 3. Kodėl sovietų valdžiai noriai statė ir investavo Lietuvoje?
 4. Kokios problemos atsirado su industrializacija ir gyventojų gausėjimu? 
 5. Trumpai apibūdinkite kas buvo (idealas) “homo sovieticus”
 6. Trumpai apibūdinkite kas buvo “dipukai” 
 7. Kuris asmuo buvo LDT šefas nuo 1940 iki 1983
 8. Išvardinkite tris stripriausias lietuvių išeivijos organizacijas 
 9. Koks buvo tikslas Lietuvos laisvės lygos (LLL)? 
 10. Kuris asmuo 1972m susidegino šaukdamas “Laisvę Lietuvai”?

3-17-2023 Namu Darbai pp. 201-214

 1. Maždaug kiek Lietuvos gyventojų buvo išvežti į Vokietiją dirbti karo pramonei?
 2. Kaip pogrindžio spauda vadino savivalda kuri padėjo vokiečiams išnaudoti Lietuvą?
 3. Išvardinkite pagrindines tautos-išlaikymo organizacijas kurios įsikūrė karo metu.
 4. Kaip vadinosi sovietų/komunistų valstybės saugumo organizacijos?
 5. Kaip Stalinas tikėjosi ‘nupirkti’ lietuvių palankumą jo režimui?
 6. Iš viso, maždaug kiek gyventojų Lietuva neteko Sovietų okupacijos metu?
 7. Kokiais būdais partizanai priešinosi okupantams?
 8. Trumpai apibūdinkite kas buvo “stribai”
 9. Kuris partizanų vadas (vienas iš paskutinių) buvo suimtas 1956 m?
 10. Tarp 1944 ir 1953m, kiek partizanų nukovė MGB organai? 

3-10-2023 Namu Darbai – pp. 186-200

 1. Ką iš Lietuvos reikalavo Sovietų birželio 14 d ultimatumas?
 2. Po to kai Lietuva priėmė Rusijos ultimatumą, ką padarė A. Smetona?
 3. Kaip vadinosi sovietų įvestas valdymas okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje? 
 4. Kas tuo metu (birželio 1940 m viduryje) tapo Lietuvos prezidentu?
 5. Sovietai reikalavo, kad jų valstybiniam bankui būtų pervesta __________.
 6. Kaip vadinosi slapta Sovietų policija kuri terorizavo Lietuvos gyventojus?
 7. Ką visos trys Baltijos šalys skelbė liepos 21 d, 1940 m?
 8. Birželio 14-18 d 1941 m, kiek Lietuvos gyventojų sovietai deportavo ?
 9. Kodėl Lietuvoje kilo ir stiprėjo antisemitizmo jausmas/nuotaika?
 10. Maždaug kiek žydų buvo nužudyti 1941 m vasarą ir rudenį?

3-3-2023 Namu Darbai pp. 177-186

 1. Kurio asmens nacionalinio saugumo strategija buvo “nepriklausomybė svarbiausia”?
 2. Ką Lenkija reikalavo iš Lietuvos įteikdami ultimatumą?
 3. Kada buvo pasirašyta Klaipėdos teritorijos perdavimo sutartis?  
 4. Kuris Vokietijos valdovas atplaukė į Klaipėdą sveikinti gyventojus?
 5. Kas (kurie 2 žmonės) pasirašė nepuolimo sutartį rugpjūčio 23d. 1939m?
 6. Trumpai apibūdinkite tos sutarties slaptą protokolą.
 7. Lygtai gindami nepriklausomybę, kas įsiveržę į Lenkiją rugsėjo 17, 1939 m?
 8. Pagal sutartį, kiek Sovietų karių turėjo būt įleidžiami į Lietuvą?
 9. Spalio 10, 1939 Lietuva pasirašė ___________ perdavimo sutartį?
 10. Kokia frazė apibūdino lietuvių padėti po Vilniaus atgavimo?

2-24-2023 Namu Darbai pp. 175-176 + Internetas

 1. Kuriais metais Lietuvos krepšininkai pirma karta tapo Europos čempijonais?
 2. Tuo metu, kodėl emigracija iš Lietuvos vyko daugiausia į Pietų Amerika?
 3. Maždaug kiek delegatų ir svečių dalyvavo 1935 Pasaulio Lietuvių kongrese?  
 4. Kurie du lietuviai skrido per Atlantą 1933 metais?
 5. Kaip buvo pavadintas jų lėktuvas?
 6. Kokius remontus padarė lėktuvui atlaikyt skrydį per Atlantą?
 7. Iš kurio miesto jie pakilo tai kelionei – liepos 15 d.?
 8. Kuriame mieste jie turėjo nusileisti ?
 9. Kaip baigėsi Dariaus ir Girėno skrydis?
 10. Kuris lakūnas bandė pakartoti tą skrydį 1934 metais? 

2-17-2023 Namu Darbai pp. 158-170

 1. 1927 m. Tautų Sąjungos Taryboje, kas uždavė Voldemarui klausima “karas ar taika?”
 2. Trumpai apibūdinkite kaip prezidento valdžia pasikeitė su nauja konstitucija.
 3. Kaip pasivadino radikalių tautininkų organizacija?   
 4. 1930 m Lietuva šventė __________ 500 metų jubiliejų.
 5. Trumpai apibūdinkite J. Tūbelio konservatyvią ūkišką teoriją.
 6. Kariuomenėje įtaikingi nacionalistai 1934m bandė ką sugražint į valdžią?
 7. Išvardinkite A. Smetonos režimo prioritetus.
 8. Kiek lietuvių kalbos žodžių pateikta pilname (20 tomų) žodyne?
 9. Į kurias šalis emigravo lietuviai?
 10. Koks buvo (ir iki šiol yra) svarbiausias sportas Lietuvoje? 

2-10-2023 Namu Darbai pp. 151-157

 1.  Pagal Versalio sutartį, Klaipėdą valdė ________ administracija.
 2.  Kokiu būdu E. Galvanauskas nusistatė atgauti Klaipėdą?
 3.  Kuri ‘sukileliu’ grupė įsikūrė sausio 6d. 1923? 
 4. Kada Tautos Sąjungą priėmė Memelio Konvenciją ir Statutą?
 5. Iš prekybinio atžvilgiu, kodėl Klaipėda yra tokia svarbi (ypač žiemos metu)?
 6. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu gruodžio 21, 1922?
 7. Kas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu po III Seimo rinkimų?
 8. Kokiais būdais III Seimas taupė lėšas? 
 9. Kas Lietuvoje įvyko gruodžio 17 d, 1926 m?
 10. Kodėl prezidentas Grinius sutiko atsistatydinti? 

2-3-2023 Namu Darbai pp. 140-150

 1. Kuri organizacija planavo perversmą Kaune?
 2. Kuris Lenkijos generolas su kariuomene įžengė į Vilnių spalio 9 d, 1922 m?
 3. Kurie du miestai (vietovė) sukėlė svarbiausias teritorines problemas Lietuvai?
 4. Ką ‘oficialiai’ nusprendė sausio 8 d 1922 rinkimai Vilniaus krašte? 
 5. Kas buvo išrinktas Steigiamojo Seimo pirmininku?
 6. Seimas įtvirtino, kad Lietuvos aukščiausioji valdžia priklauso________ 
 7. 1922 m vasario 15 d kokį įsakymą priėmė Steigiamasis Seimas?
 8. Į valstybės žemės fondą buvo paimtos (konfiskuojamos) kokios žemės?
 9. Iš žemės fondo, kam pirmiausiai buvo dalinamos žemės?
 10. Ką nustatė 1922 rugpjūčio 9d. Piniginio vieneto įsakymas ?

1-27-2023 Namu Darbai pp. 135-140

 1. Palei gruodžio 11-tos 1917 m. rezoliuciją, kas būtų anuliuojama?
 2. Kurią dieną/ metus Lietuva skelbė savo nepriklausomybę?
 3. Kas buvo pirmas Lietuvos prezidentas?
 4. Kuris asmuo buvo kviestas suformuoti ministrų kabinetą?
 5. Kuri grupė norėjo “išlaisvinti” Lietuva iš vokiečių “okupacijos”?
 6. Dėl ko Lietuva turėjo pasiskolint 100 mln markių iš Vokietijos 1918 m.?
 7. Gintis nuo priešų, 11/23/1918 Lietuva oficialiai pradėjo formuoti  _________
 8. Kaip vadinosi jungtinė vokiečių-rusų kariuomenė vadovaujama P. Avalovo?
 9. Kurios valstybės kariuomenė užėmė Vilnių, nugalėdami bolševikus?
 10. Versalyje, Lietuvos delegacija iškėlė klausimą apie kurią teritoriją?

1-20-2023 Namu Darbai pp. 122-134

 1. Išvardinkite vieną tikslą rezoliucijos iš gruodžio 4-5 Didžiojo Vilniaus Seimo
 2. Kuri lietuviška politinė grupė buvo stipriausia tuo metu?
 3. Išvardinkite vieną siekį / tikslą Lietuvos Demokratų partijos.
 4. Išvardinkite vieną svarbų darbą kurį atliko mokslo draugijos
 5. Ką lietuvių ir lenkų intelektualai drauge, solidariai, bandė atkurti Vilniuje?
 6. Kuris įvykis pradėjo Pirmąjį Pasaulinį Karą?
 7. Vokietija ir Austrija imperatoriaus aktu siekė atkurti kurią valstybę?
 8. Kas įvyko (prasidėjo) Rusijoje vasario 23 d, 1917m?
 9. Kokia buvo rugsėjo 18-22 Konferencijos pagrindinė rezoliucija?
 10. Kas buvo naujai įkurtos Lietuvos Tarybos pirmininkas?