3-24-2023 Namu Darbai pp. 243-248

 1. Kai Gorbačiovas reikalavo atšaukti skelbimą, koks buvo V. Landsbergio atsakymas?
 2. Sovietų plane, kas turėjo įsiveržti į AT-AS ir išvaikyti parlamentą?
 3. Kuria diena/metus SSRS tankai ir šarvuočiai jėga apsiautė TV bokšta Vilniuje?
 4. Kiek lietuvių žuvo per tą įvykį?
 5. V. Landsbergis ragino lietuvius užslopint pkytį, nepasiduoti provokacijomis ir _______ 
 6. Vasario 1991 apklausoje koks procentas balsuotojų balsavo už nepriklausomybę?
 7. Atkuriamasis Seimas priėmėbkonstitucinį įstatymą skebiant Lietuva _____
 8. Kuri tauta pirma pripažino Lietuvos (1990) Nepriklausomybę?
 9. Kuria diena, metus JAV pripažino Lietuvos Nepriklausomybę?
 10. Kaip Vakarųu diplomatai pravardino jaunimą energingai stojant į diplomatinį darbą?

3-24-2023 Namu Darbai pp. 217-232

 1. Trumpai apibūdinkite kokie buvo deficitai/trūkumos SSRS gyventojams
 2. Apie kokia istorija buvo draudžiama kalbėti (duokite pora pavyzdžių)?
 3. Kodėl sovietų valdžiai noriai statė ir investavo Lietuvoje?
 4. Kokios problemos atsirado su industrializacija ir gyventojų gausėjimu? 
 5. Trumpai apibūdinkite kas buvo (idealas) “homo sovieticus”
 6. Trumpai apibūdinkite kas buvo “dipukai” 
 7. Kuris asmuo buvo LDT šefas nuo 1940 iki 1983
 8. Išvardinkite tris stripriausias lietuvių išeivijos organizacijas 
 9. Koks buvo tikslas Lietuvos laisvės lygos (LLL)? 
 10. Kuris asmuo 1972m susidegino šaukdamas “Laisvę Lietuvai”?

3-17-2023 Namu Darbai pp. 201-214

 1. Maždaug kiek Lietuvos gyventojų buvo išvežti į Vokietiją dirbti karo pramonei?
 2. Kaip pogrindžio spauda vadino savivalda kuri padėjo vokiečiams išnaudoti Lietuvą?
 3. Išvardinkite pagrindines tautos-išlaikymo organizacijas kurios įsikūrė karo metu.
 4. Kaip vadinosi sovietų/komunistų valstybės saugumo organizacijos?
 5. Kaip Stalinas tikėjosi ‘nupirkti’ lietuvių palankumą jo režimui?
 6. Iš viso, maždaug kiek gyventojų Lietuva neteko Sovietų okupacijos metu?
 7. Kokiais būdais partizanai priešinosi okupantams?
 8. Trumpai apibūdinkite kas buvo “stribai”
 9. Kuris partizanų vadas (vienas iš paskutinių) buvo suimtas 1956 m?
 10. Tarp 1944 ir 1953m, kiek partizanų nukovė MGB organai? 

3-17-2023 Namu Darbai pp. 237-242

 1. Kiek parašų buvo surinkta priešintis SSRS konstitucijos pataisomis?
 2. Kodėl “Baltijos Kelias” buvo įgyvendintas rugpjūčio 23d, 1989m (būtent šią datą) ?
 3. Maždaug kiek žmonių dalyvavo “Baltijos kelyje”?
 4. Per XX Lietuvos Komunistų Partijos suvažiavima, buvo nubalsuota atsiskirti nuo ____
 5. Kokiais grasinimais Maskva bandė sustabdyti atkūrimo veiklą Lietuvoje?
 6. Kuris SSRS vadas apsilankė Lietuvoje 1990 vasario 11-13?
 7. Per LSSR Aukščiausios Tarybos rinkimus kovo 1990, kiek vietų laimėjo Sąjūdis?
 8. Kurią dieną/metus LSSR Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę?
 9. Kuris asmuo buvo išrinktas tarybos pirmininku per LPS steigiamąjį seimą?
 10. Kaip skyrėsi Kovo 11-tos aktas nuo Vasario 16-to akto?

3-10-2023 Namu Darbai pp. 231-236

 1. Kurios dvi kultūrinės kryptys susiformavo Europoje septintame dešimtmetyje (1960’s)?
 2. Ko siekė sovietų hipiai (nesiderino su ‘homo sovieticus’)?
 3. Kuris asmuo 1972m susidegino šaukdamas “Laisvę Lietuvai”? 
 4. Kuri organizacija skaitoma pirmoji nacionalinio išsivadavimo organizacija?
 5. Ką įsteigė lietuvių inteligentų būrys birželio 3, 1988? 
 6. Kiek disidentų ir valdžios atstovų dalyvavo iniciatyvinėj LPS grupėje?
 7. Pradiniame etape, Sąjūdis sekė kurią M. Gorbačiovo programa? 
 8. Trumpai apibūdinkite pirmuosius LPS mitingus.
 9. 1988 spalio pabaigoje, maždaug kiek narių priklausė LPS?
 10. Steigiamajame suvažiavime, kiek buvo korespondentų iš užsienio šalių?

3-10-2023 Namu Darbai – pp. 186-200

 1. Ką iš Lietuvos reikalavo Sovietų birželio 14 d ultimatumas?
 2. Po to kai Lietuva priėmė Rusijos ultimatumą, ką padarė A. Smetona?
 3. Kaip vadinosi sovietų įvestas valdymas okupuotoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje? 
 4. Kas tuo metu (birželio 1940 m viduryje) tapo Lietuvos prezidentu?
 5. Sovietai reikalavo, kad jų valstybiniam bankui būtų pervesta __________.
 6. Kaip vadinosi slapta Sovietų policija kuri terorizavo Lietuvos gyventojus?
 7. Ką visos trys Baltijos šalys skelbė liepos 21 d, 1940 m?
 8. Birželio 14-18 d 1941 m, kiek Lietuvos gyventojų sovietai deportavo ?
 9. Kodėl Lietuvoje kilo ir stiprėjo antisemitizmo jausmas/nuotaika?
 10. Maždaug kiek žydų buvo nužudyti 1941 m vasarą ir rudenį?

3-3-2023 Namu Darbai pp. 177-186

 1. Kurio asmens nacionalinio saugumo strategija buvo “nepriklausomybė svarbiausia”?
 2. Ką Lenkija reikalavo iš Lietuvos įteikdami ultimatumą?
 3. Kada buvo pasirašyta Klaipėdos teritorijos perdavimo sutartis?  
 4. Kuris Vokietijos valdovas atplaukė į Klaipėdą sveikinti gyventojus?
 5. Kas (kurie 2 žmonės) pasirašė nepuolimo sutartį rugpjūčio 23d. 1939m?
 6. Trumpai apibūdinkite tos sutarties slaptą protokolą.
 7. Lygtai gindami nepriklausomybę, kas įsiveržę į Lenkiją rugsėjo 17, 1939 m?
 8. Pagal sutartį, kiek Sovietų karių turėjo būt įleidžiami į Lietuvą?
 9. Spalio 10, 1939 Lietuva pasirašė ___________ perdavimo sutartį?
 10. Kokia frazė apibūdino lietuvių padėti po Vilniaus atgavimo?

3-3-2023 Namu Darbai pp. 224-230

 1. Trumpai apibūdinkite kas buvo “dipukai”
 2. Kas buvo Lietuvos Diplomatinės tarnybos (LDT) pagrindinis siekis? 
 3. Kuris asmuo buvo LDT šefas nuo 1940 iki 1983?  
 4. Išvardinkite tris stripriausias lietuvių išeivijos organizacijas.
 5. Ką skelbė Helsinkio Baigiamojo akto pirmosios dalies, IV skyrius?
 6. Kurioj žymioj vietovėje netoli Šaulių suvažiuodavo dešimtys tūkstančių maldininkų?
 7. Kuris katalikiškas leidinys aprašė sovietų antireliginę veiklą ir propogandą?
 8. Kas buvo Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto (TTGK) pagrindinis siekis?
 9. Trumpai apibūdinkite kas buvo “disidentai”.
 10. Koks buvo tikslas Lietuvos laisvės lygos (LLL)?

2-24-2023 Namu Darbai pp. 220-224

 1. Stalinizmo laikotarpiu, kaip buvo elgiamasi su lietuvių rašytojų literatūra?
 2. Į kokias organizacijas mokiniai buvo priversti stoti? 
 3. Stalinizmo laikotarpiu, kas atsitiko su nepriklausomos Lietuvos žymenim?  
 4. Kur buvo įsteigtas Liaudies buities muziejus?
 5. Sovietai naudojo istorija skleisti kokį sentimentą/galvoseną?
 6. Apie kokia istorija buvo draudžiama kalbėti (duokite pora pavyzdžių)?
 7. Ką buvo mokytojai verčiami studijuoti?
 8. Išvardinkite svarbiausius komunistinio ugdymo turinio dalis.
 9. Ką siekė programa stiprinti rusų kalba per visą SSRS?
 10. Trumpai apibūdinkite kas buvo (idealas) “homo sovieticus” . 

2-24-2023 Namu Darbai pp. 175-176 + Internetas

 1. Kuriais metais Lietuvos krepšininkai pirma karta tapo Europos čempijonais?
 2. Tuo metu, kodėl emigracija iš Lietuvos vyko daugiausia į Pietų Amerika?
 3. Maždaug kiek delegatų ir svečių dalyvavo 1935 Pasaulio Lietuvių kongrese?  
 4. Kurie du lietuviai skrido per Atlantą 1933 metais?
 5. Kaip buvo pavadintas jų lėktuvas?
 6. Kokius remontus padarė lėktuvui atlaikyt skrydį per Atlantą?
 7. Iš kurio miesto jie pakilo tai kelionei – liepos 15 d.?
 8. Kuriame mieste jie turėjo nusileisti ?
 9. Kaip baigėsi Dariaus ir Girėno skrydis?
 10. Kuris lakūnas bandė pakartoti tą skrydį 1934 metais?