1-13-2023 Namu Darbai pp. 117-122

  1. Rusijos valdžia diskriminuodami katalikus, viliojo juos į kokią tikybą?
  2. Vysk. Valančius organizavo slaptą lietuviškos spaudos spausdinimą _______. (kur?)
  3. Kokiu pagrindiniu būdu ta spauda atsirado Lietuvoje? 
  4. Spausdinimas kurio periodinio leidinio lietuvių kalboje prasidėjo 1883 m?
  5. Kas buvo to leidinio redaktorius?
  6. Kurį žurnalą redagavo Vincas Kudirka iki jo mirties? 
  7. Kuris V. Kudirkos eilėraštis tapo Lietuvos himnu?
  8. Kuris (baisus) 1893 m įvykis įtakavo lietuvių tautiškumo ugdymą?
  9. Ką išdėstė kun. A. Jakšto-Dambrausko 1902 m išleista knygelė?
  10. Kuriais metais caras panaikino spaudos draudimą Lietuvoje?