1-06-2023 Namu Darbai pp. 110-116

  1. Po Prancūzijos revoliucijos, iškilo galvosena, kad ____ yra tautos pagrindas.
  2. Rytų Europos galvosenoje, liaudies kalba turi būti ugdoma kaip______________.
  3.  Ką mokslininkai lingvistai nustatė liečiant lietuvių kalbą? 
  4. Kuom žymus Simonas Daukantas Lietuvos istorijoje?
  5. Kokius nurodymus vysk. Motiejus Valančius davė kunigams?
  6. Kokį įnaša turėjo blaivybės brolijos? 
  7. M. Valančius buvo pagarbus caro atstovams, bet atkakliai gynė ___________. 
  8. Kas buvo Vilniaus generalgubernatorius 1864 m?
  9. Kokiu būdu buvo sugalvota pakeisti lietuvišką raštiją?
  10. Kaip vadinosi kaimuose organizuotos slaptos mokyklėlės?