logo

MLM Visuotinis Tėvų Susirinkimas

Maironio Lituanistinė Mokykla (MLM) yra Ilinojuje registruota pelno nesiekianti organizacija, kurios įstatuose įrašytas reikalavimas kasmet surengti visuotinį susirinkimą ir išrinkti MLM Tarybos narius.

Visuotinis susirinkimas ir tarybos narių rinkimai įvyks 2018 m. spalio 27 d., 9 v.r. Pasaulio Lietuvių Centro Fondo salėje. Susirinkimo darbotvarkę rasite čia. Jei negalėsite dalyvauti, prašome įgalioti jums patikimą asmenį balsuoti jūsų vardu. Įgaliojimo formą rasite čia

Norintiems kandidatuoti į MLM Tarybą, prašome užpildyti šią anketą iki spalio 20 d. ir ją atiduoti į mokyklos raštinę arba atsiųsti į mlmtaryba@maironis.org . Kandidatų biografijos ir pareiškimai bus įkelti į MLM tinklalapį po spalio 20 d.

Kviečiame visus dalyvauti!

Pagarbiai,

MLM Taryba

 

 
Pirmininkas
Linas Kelečius
 
Vice-Pirmininkė
Reda Baranauskienė
 
Iždininkė
Danutė Burauskaitė-Audiejaitis
 
Sekretorė
Asta Čuplinskienė
 
Nariai
Renaldas Budrys
Audra Kubiliūtė-Daulienė
Žilvinas Gučius
Rasa Vydmantienė
Alexis Žemaitis
 
MLM Tarybos e-paštas: mlmtaryba@maironis.org
 
MLM Tarybos dokumentai:
 
2017 Tarybos Metinio Susirinkimo Protokolas
 
2017 Tarybos Iždininkės Pranešimas
 
2016 Auditas