01/13/18 lietuvių kalbos namų darbai 8kl.

Paskaitykite sausio mėnesio laikai vaikams šiuos straipsnelius: “Dovana popiežiui”, “Pagerbs partizaną” ir “Kalėdų eglutės”. Perskaitę straipsnelius parašykite komentarą po straipsneliu. Parašę savo vardą, būtinai užrašykite MLM ir savo klasę. Jeigu nenorite rašyti komentaro, tada keliais sakiniais aprašykite kiekvieną straipsnelį.

http://www.laikaivaikams.org

8A IR 8B KL LITERATUROS NAMU DARBAI, LAPKRICIO 16, 2017

Martynas Mažvydas 

“Katekizmas”

Išmok pirmąjį lietuviškos pratarmės posmelį atmintinai.
Tai juk pirmasis lietuviškas eilėraštis!

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti.

PERSKAITYK:

Pirmoji lietuviška knyga — Martyno Mažvydo katekizmas, išleistas 1547m. Karaliaučiuje.
Martynas Mažvydas (apie 1520–1563) — žemaitis, pirmą ją lietuvišką knygą parengė studijuodamas Karaliaučiaus universitete (1546–1548), baigęs studijas buvo paskirtas Ragainės klebonu.
Pirmosios lietuviškos knygos pavadinimas — „Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo, rašto ir giesmės dėl krikščionystės, bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos”. Knygelė 79 puslapių.
Ją sudaro:
lotyniškas ketureilis „Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei”,
lotyniška pratarmė „Bažnyčių Lietuvoje ganytojams ir tarnams malonė ir ramybė”,
eiliuota lietuviška pratarmė „Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump”,
nedidelis elementorius „Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti”,
katekizmas (verstiniai religiniai, socialiniai ir doroviniai pamokymai),
giesmynėlis su gaidomis.
Pirmosios lietuviškos knygos autorius ir parengėjas nepažymėtas. Tačiau jau nuo XVI a. ši knyga laikoma M. Mažvydo darbu. Abejones išblaškė lenkų kalbininkas J. Safarevičius (Safarewicz), kuris 1938 m. katekizmo lietuviškoje prakalboje išaiškino akrostichą (akrostichas – graikiškai vadinama tokia literatūros kūrinio forma, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį ar posakį), įamžinantį M. Mažvydo vardą. Eiliuota lietuviškoji prakalba yra pirmas originalus lietuviškas eilėraštis.
Prakalba atskleidžia autoriaus pažiūras ir siekimus – jo pastangas šviesti bei kultūrinti žmones, kovoti su pagonybės liekanomis, įtvirtinti protestantų tikėjimą.
Pirmosios lietuviškos knygos išliko du egzemplioriai. Vienas saugomas Vilniaus universitete, kitas – Torunės universitete Lenkijoje. Katekizmo tiražas buvo 200–300 egzempliorių.

Martyno Mažvydo vardas nebuvo pamirštas. Okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje 1947 m. paminėtas pirmosios lietuviškos knygos 400 metų jubiliejus. Klaipėdoje 1976 m. pradėtas kurti skulptūrų parkas, kuriam vėliau suteiktas Martyno Mažvydo vardas. Lietuvos alpinistai, 1979 m. pirmieji įkopę į 4560 m. aukščio viršūnę
Tian Šanio kalnuose, ją pavadino Martyno Mažvydo vardu.Mažvydo tema rašomi literatūros ir muzikos veika- lai, kuriami dailės kūriniai, jo vardu vadinamos Lietuvos miestų gatvės. Klaipėdoje 1997 m. pastatytas pamin- klas Martynui Mažvydui.
Pirmoji lietuviška knyga — tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos pradžia.

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai* skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale* to negalėjo nė vienu būdu gauti.

Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėjo,
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.

Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
Šitai eina jusump žodis dangaus karalystės.
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkit,
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.

Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokėti,
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėti.
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepapeiksit,
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit.

Visuose daiktuose palaimą turėsit.
Šituo mokslu Dievą tikrai pažinsit
Ir dangaus karalystėn prisiartinsit.

*tatai = tai
*ale = bet
Šios eilutės atskleidžia Katekizmo autoriaus paslaptį. Skaitant Prakalbos eilučių pirmąsias raides nuo trečios iki devynioliktos eilutės, išryškėja lotyniška forma: MARTJNVS MASVJDJVS – Martinus Masvidius.

Ilgą laiką buvo manoma, kad M. Mažvydo „Katekizmas“ (1547 m.) yra pirmasis lietuviškas tekstas. Tačiau 1962 m. Vilniaus universiteto rankraštyne surastas dar senesnis tekstas. 1503 metais buvo išleistas „Traktatas kunigams“ (Tractatus sacerdotalis) ir jo paskutiniame puslapyje ranka įrašytos pagrindinės maldos:
„Tėve mūsų“, „Sveika Marija“ ir „Tikiu į Dievą tėvą“. Tyrinėtojai nustatė, kad šis tekstas iš pačios XVI a. pradžios ir kad jis yra dar senesnio vertimo iš lenkų kalbos nuorašas. Jo kalba artima rytinių dzūkų tarmei.
Nors ir atrastas senesnis tekstas, tačiau Martyno Mažvydo „Katekizmui“ vis tiek išlieka pirmosios lietuviškos knygos garbė. Pirmoji spausdinta knyga kiekvienos tautos istorijoje žymi ir pradeda naują etapą. O kad žmonės galėtų skaityti knygą, jie turėjo mokėti skaityti. Tad po gražios eiliuotos prakalbos, skirtos skaitytojams, eina elementorius – mokymas slebizuoti, t. y. tarti garsų junginius, iš kurių paskui
galima sudėti žodžius.
Justinas Marcinkevičius nuostabiausiu būdu supoetino slebizavimo mokymosi techniką, suteikė jai labai didelį meninį ir politinį krūvį. Štai pažiūrėkime:
Veiksmas vyksta Ragainėje, klebonijoje.
Mažvydas (iškilmingai) Mėginsime sudėti pirmą žodį. Klausykitės gerai… Širdim klausykit! Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų Pajusite medaus ir kraujo skonį, Išgirsit šieno ir liepynų kvapą, Regėsit baugų debesio šešėlį
Per lauką bėgant… taigi pamėginkim. (Skiemenuoja vienas)
„El-ie“ bus „Lie“, „tė-u“ bus „tu“, „vė-a“ bus „va„.
Visi kartu! Dar sykį!
Štai kaip atskambėjo pirmosios lietuviškos knygos elementorius iki mūsų dienų!