2018.04.28. Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pereitą šeštadienį daugybė devintokų nebuvo nusiteikę dirbti. Nebuvo galima pravesti pamokos, t.y. klasėje analizuoti 4 poezijos kūrinius apie jaunatvišką užsidegimą. Taigi, šių eilėraščių analizė (po 50 žodžių kiekvienam eilėraščiui) pasiliko namų darbui.

POEZIJA-Carpe diem

PRIMENU, kad “repo” projektus pristatysite sekančioje pamokoje.

Liko tik 2 darbo šeštadieniai prieš mokslo metų užbaigimą. Visi namų ir praleisti klasės darbai turi būti įduoti iki gegužės 12 dienos, be išimčių.

Ačiū!

Related image

 

2018-4-21 Lietuvių literatūros namų darbai 10A-B

PRIMENU

Šį penktadienį, balandžio 27 dieną, ruošiamas baigiamiesiems egzaminams pasiruošimo burelis, anglų kalba “cram session”. Kviečiu visus dešimtokus dalyvauti.
 
Susirinksime PLC Lietuvių Dailės Muziejaus/ “Sielos” skaitykloje, anapus Tautodailės Muziejaus durų, nuo 5 iki 7 ar 8 v.v. Jei reikia, pati galėsiu ilgiau pasilikti. Bus picos ir sulčių ar sodos. Jei jūs norėtumėte kuo prisidėti, atsineškite saldumynų, traškučių, daržovių, vaisių ar panašiai.

Prašau nepamirškite pasiruošimui išdalintų lapų (study guide), užrašų knygelių, rašiklio, ryžto ir šypsenos. Galima atsispausdinti:

 
Prašau RSVP, atsiliepti, ar dalyvausite, ar ne, iki trečiadienio, balandžio 25 dienos.
 
Jeigu vėluojatės, ar nesurandate kambario, ar norite pasitikrinti, kaip ilgai dar pasiliksime, duodu savo mobilaus numerį. Geriausia patekstinti: 630-660-3580.

 

DEŠIMTOKŲ BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ DIENOTVARKĖ   

*Mokiniai punktualiai renkasi auklėjimo klasėse*

BALANDŽIO 28 D.

8:45 v.r. Literatūra

* Pertrauka

11:00 v.r. Kultūros pažinimas (atliks projektą)

Iki pasimatymo!
 

2018-4-21 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B

Sekantį šeštadienį pradėsime poezijos skyrių.

Uždavinys–sukurti dabartinės poezijos, “repo” dainą (arba eilėraštį) pagal nurodymus šiame dokumente:

Repo projektas 9tokams

Pamokos metu klausėmės lietuviškų repo dainų pavyzdžių, žiūrėjome vaizdo klipus. Kelių repo kūrinių žodžiai:

Repas

Repo projektus paruošti GEGUŽĖS 5 DIENAI. Pristatysite visai klasei. Sėkmės!

Image result for lietuvių repo muzika

10 a. 10 b. kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 14

Gallery

10 klasė namų darbai Praėjusią pamoką viena klasė per pamoką spėjo parašyti savarankišką sintaksės savarankišką darbą, kitą klasė nespėjo. A klasės mokiniai namuose turi baigti savarankišką darbą ir atnešti parašytą. B klasės mokiniai namuose mokosi egzaminų bilietus. Juos dar kartą … Continue reading

9 a, b, kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 14

Gallery

9 klasė namų darbai Praeitą pamoką prisiminėme ir pakartojome daiktavardį, , išsiaiškinome, kuo jis kaitomas, per pamoką pardėjote pildyti daiktavardžio požymių lentelę. Tie, kurie dar neparašėte ankstesnių namų darbų, namuose parašykite. Taip pat baikite pildyti daiktavardžių lentelę, ją įkeliu. Taip … Continue reading

8A ir 8B kl. Literatūros Namų Darbai (4/14/18)

MAIRONIS

Trakų Pilis

(Mintinai išmokti pirmąjį posmelį. Mokėti gražiai skaityti visą eilėraštį)

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!..

Kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo,
Ir ežeras veržias platyn, –
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną,
Graudindamos jautrią širdį ne vieną.

Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi palikimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?

Nutilusios sienos, apleistos visų,
Be sargo, ginklų, be žmogaus!
Kiek primenat jūs man brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrįšte?
Ar vien minėsme kaip savo jaunystę?

Kada tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau,
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

 

Taip pat mokėti skaityti eilėraštį “Kur bėga Šešupė”

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina.
Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias giliausias!
Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis plačiausias!

Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja
Ir mūsų sesučių dabina kasas,
Kur sode raiboji gegutė kukuoja,
Ten mūsų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė,
Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.

Ar giedros išaušta pavasario dienos,
Ar krinta po dalgiu žvangučiai lankos,
Ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, –
Mums savo tėvynė graži visados.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė,
Tu gražiausia, maloniausia, Lietuva-matute!

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę,
Tu mūsų brangiausia prabočių šalis!
Čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė,
Čia tiek atminimų atranda širdis!
Ar laiminga, ar varguose, visados tu miela,
Atminimais taip turtinga ir brangi kaip siela!

Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo,
Ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus;
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo;
Čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus.
Čia, kur Vytautas Didysis mus ir Vilnių gynė,
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuvos tėvynė!

Apsaugok, Aukščiausis, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius tavo Suvargę vaikai.
Neapleisk, Aukščiausis, mūsų ir brangios tėvynės,
Maloningas ir galingas per visas gadynes!