Lapkričio 29d. 2016m. laiškas

MLM tarybos laiškas tėvams

Mieli Maironio lituanistinės mokyklos tėveliai,

Dėkojame visiems kandidatavusiems ir MLM Tarybos rinkimuose dalyvavusiems tėveliams.

Didžiulė ir nuoširdi padėka kadenciją baigusiems MLM tarybos nariams.  Ačiū už Jūsų profesionalumą, atsidavimą ir intensyvų bei efektyvų 8 mėnesių darbą!

MLM Tarbybai perėmus atsakomybę ryšium su MLM strateginiais bei teisiniais ir finansiniais reikalais, prašome mamyčių ir tėvelių prisidėti prie MLM Tėvų Komiteto veiklos.

MLM Tėvų komiteto paskirtis yra savanoriškai paremti MLM, jos mokytojus ir administraciją, prisidėti prie mokyklos siekių, ir pakelti bei pagerinti mokinių patirtį papildomais projektais ir veikla.  Ieškome darbščių ir išradingų savanorių, kurie apsiimtų koordinuoti ir organizuoti įvairius projektus, pvz. šv. Kalėdų dovanėlių koordinavimą, mokytojų pietų ruošą, abiturientų šventei pagalbą, Užgavėnių programą ir blynų vaišes, Velykų kiškio apsilankymą ir t.t.  Ši veikla atstoja budėjimo dieną MLM.

Tad, mielai kviečiame į MLM Tėvų komiteto susirinkimą:

Penktadienio pamaina
Kada? Gruodžio 2d. 4:45v.p.p.
Kur? Tėvų komiteto kambaryje

Šeštadienio pamaina
Kada? Gruodžio 3d. 9v.r.
Kur? PLC Skaitykloje (prie Bočių Menės)

Iki pasimatymo.

Audra Kubiliūtė Daulienė
MLM Tarybos narė

MLM visuotinis tėvų susirinkimas

Maironio Lituanistinės Mokyklos visuotinis tėvų susirinkimas vyks
šeštadienį, spalio 29 d. 9:30 v.r. Maironio mokykloje Fondo salėje.

Šio visuotinio tėvų susirinkimo metu, bus renkama MLM Taryba.

MLM Taryba yra aukščiausias mokyklos valdymo organas. Tarybą sudaro 9
nariai, išrenkami tėvelių, balsavimo būdu visuotinio susirinkimo metu.

MLM Taryba svarsto mokyklos ilgalaikius strateginius planus, priima sprendimus,
kurie užtikrintų mokyklos stabilumą ir tęstinumą. Taryba rūpinasi mokyklos finansais.
Taryba užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliktas mokyklos finansų auditas.
Taryba sudaro sutartis dėl patalpų, paslaugų, darbo sutartis ir t.t. Ji prižiūri, kad
mokykla vadovautųsi nepelno siekiančių organizacijų nuostatais ir MLM įstatais.
MLM Administracija, MLM TK Valdyba ir TK atsiskaito MLM Tarybai.

Žemiau pateikiame sąrašą asmenų, sutikusių kandidatuoti į MLM Tarybą:

– Danutė Burauskaitė Audiejaitis
– Reda Baranauskienė
– Renaldas Budrys
– Asta Čuplinskienė
– Audra Kubiliūtė Daulienė
– Žilvinas Gučius
– Linas Kelečius
– Ingrida Strokovas
– Rasa Vydmantienė
– Alexis Žemaitis

Į šį visuotinį tėvų susirinkimą yra kviečiami visi penktadieninės ir šeštadieninės
pamainų tėveliai.

Laukiame visų!