logo
DONATE
Mieli devintokai, Kaip jau esu jums daug kartų minėjęs ir pakartojęs paskutinių dviejų savaičių metu, visuomenės mokslo semestro/metinis egzaminas bus sausio 26 dieną. Todėl: 1. Sausio 12 dienos klasei skaitykite vadovėlio puslapius 39-43 2. Atlikite namų darbą Nr.9 ir įduokite sausio 12 dieną. 3. Baigiamasis egzaminas bus sausio 26 dieną (gali būti pakeistas į sausio 19 dieną) Apie tai pranešime sausio 12 dieną. Tad pradėkite ruoštis egzaminui. 4. Jūs jau žinote, kad neatlikus visų namų darbų negalėsite laikyti egzamino. Tai yra mokyklos reikalavimas. Todėl, visi namų darbai turi būti įduoti ne vėliau sausio 12 dienos. Jų yra devyni. Juos rasite gale vadovėlio. 5. Gruodžio 22 dieną išdalinau egzaminui pasiruošimo klausimus. Susiraskite tiems klausimams atsakMaironio Lituanistinė Mokykla 9 klases pasiruosimo klausimai 2018.12.22..ymus, išsirašykite ant atskiro lapo ir tuomet mokykitės rašto darbui. Nepamirškite lentelės vadovėlio 18-tame puslapyje. Kadangi daugelis jųsū nebuvote klasėje, pasiruošimo klausimus prisegu prie šio laiško. 6. Linkiu jums daug sėkmės ir supratimo, kad reikia pradėti mokytis egzaminui jau dabar ir nelaukti paskutinės dienos.
Read more
Mieli dešimtokai, Kaip jau esu jums minėjęs daugelį kartų ir pakartojęs paskutiniųjų dviejų šeštadienių pamokų metu: 1. Baigiamasis/atestatinis visuomenės mokslo egzaminas bus šeštadienį, sausio 19 dieną. Tai bus jūsų visuomenės mokslo metinis pažymys. 2. Neatlikus visų namų darbų negalėsite laikyti baigiamojo egzamino. Tai yra mokyklos reikalavimas. 3. Visi namų darbai turi būti įduoti ne vėliau kaip sausio 12 dieną. Jų yra aštuoni. Jie yra vadovėlio gale. 4. Gruodžio 22 d. pamokos metu buvo išdalinti egzaminui pasiruošimo klausimai. Susiraskite tiems klausimams atsakymus, išsirašykite ant atskiro lapo ir po to galėsite mokytis egzaminui. Tiems kurie nebuvote klasėje, prisegu pasiruošimo klausimus prie šio laiško.Maironio Lituanistinė Mokykla 10 klases pasiruosimo klausimai 2018.12.22. 5. Sausio 12 dienos pamokų metu mielai atsakysiu klausimus kuriems gal neradote atsakymų. 6. Sėkmės!!!!!!!!!
Read more
Skaityti vadovėlio psl. 36-43 Namų darbas Nr. 7
Read more
Pakartoti vadovėlio psl. 25-35 Namų darbas – visi namų darbai nuo 1 iki 7 turi buti iduoti ne veliau kaip 2018 m. gruodžio 15 d.
Read more
Mieli dešimtokai, Šią savaitę reikia perskaityti Vadovėlio puslapius 31-35. Namų darbas Nr. 6. (Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas-VLIKAS ir Lietuvių Tremtinių Bendruomenė)
Read more
Mieli devintokai, Šią savaitę reikia perskaityti Vadovėlio puslapius 20-25 Namų darbas Nr.5 (Lietuvio emigranto veidas ir gyvenimo sąlygos Amerikoje ir Shenandoah – Amerikos lietuvių sostinė).
Read more
Mieli dešimtokai, Šią savaitę neuždaviau naujo namų darbo. Jūs jau turite būti perskaitę pirmus 31 puslapius. Taip pat ateinantį šeštadienį (lapkričio 10 d.) turite būti įdavę pirmus penkis namų darbus. Jeigu jie nebus įduoti, rašysiu laišką jūsų tėveliams namų darbų klausimu.
Read more
Mieli devintokai, Šia savaitę reikia perskaityti Vadovėlio 11-17 puslapius. Namų darbas Nr. 4 (Penktoji ir šeštoji emigrantų bangos). Šią savaitę turi būti įduoti pirmi keturi namų darbai. Yra mokinių to nepadariusių. Jeigu jų negausiu ateinantį šeštadienį (lapkričio 10 d.), jūsų tėveliams bus parašytas laiškas namų darbų reikalu.
Read more