9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 11

Namų darbai 10 pamoka
Klasėje mokėmės apie skardžiuosius ir dusliuosius bei kietuosius ir minkštuosius priebalsius. Vadovėlyje 66 – 71 psl. Prisiminėme ir dvigarsius, kurie skirstomi į dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius. Vadovėlyje 82 – 85 psl. Fonetiškai nagrinėjome prie lentos.
Privalote išmokti ir prisiminti 67 psl. pateiktą „Skardieji ir duslieji priebalsiai“ lentelę. Įsiminti, kad skardieji priebalsiai (afrikatos) dz, dž ir duslusis priebalsis ch – tariami kaip vienas garsas.
Pusbalsiai l, m, n, r, j, v – visada skardūs, jie neturi dusliosios poros.
Įsiminti, kad balsiai i, e, ė minkština priebalsius. Jei keli priebalsiai greta, jie bus minkšti, išskyrus priebalsius k ir g, jie, stovėdami už kito priebalsio, nesuminkštėja, pvz.: trukti ( t – minkštas, o – k – kietas.
Priebalsis j visada minkštas, bet kitų nesuminkština.
Dvigarsiai visi, išskyrus dvibalsius ie, uo, tariami abu garsai. Dvibalsiai ie, uo – sudaro 1 garsą. Pvz.: diena -5 raidės, 4 garsai. Dvibalsis ie – tariamas kaip 1 garsas.
Šuo – 3 raidės, 2 garsai. Dvibalsis uo tariamas kaip 1 garsas.
Labai svarbu išmokti fonetiškai nagrinėti žodį. Pvz:
Džiaugsmas
Džiaugs-mas (2 skiemenys)
d/dž‘- priebalsis, skardusis, minkštasis (vienas garsas)
ž
i/- minkštumo ženklas (garso nėra)
a/ au- dvigarsis (dvibalsis) (2 garsai)
u
g/k- priebalsis, duslusis, kietasis
s/s- priebalsis, duslusis, kietasis
m/m- priebalsis (pusbalsis) skardusis, kietasis
a/a- balsis, trumpasis
s/s- priebalsis, duslusis, kietasis
10 raidžių/ 8 garsai

Namuose dar kartą viską pasikartojate ir atliekate namų darbų užduotį į lapus, kuriuos Jums daviau per pamoką. Primenu, kad reikia fonetiškai išnagrinėti žodžius: diena, šluoja, chorelis, gražiai.
Rašysite savarankišką darbą iš fonetikos kurso, pasimokykite iš jums per pamoką duotos medžiagos (paruoštų klausimų, fonetinio nagrinėjimo pavyzdžių).
Tie, kurie neparašėte rašinio, parašykite, kurie nepadarėte ir neatsiskaitėte projekto iš leksikos – parašykite ir visi parašykite 1 bilieto 1 ir 2 klausimus.