9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 04

9 kl. namų darbai Nr. 9
Toliau mokomės fonetikos kursą. Per pamoką dar kartą prisiminėme kaip skirstomas lietuvių kalbos garsynas, kalbėjome apie balsius, priebalsius ir dvigarsius, išsiaiškinome, kokie dvigarsiai tariami kaip vienas garsas; kad balsiai i, e, ė minkština po savęs stovintį vieną ar du priebalsius. Skaičiavome, kad žodyje gali būti daugiau raidžių nei garsų. Minkštumo ženklas (kiaulė) netariamas ir nesudaro garso. Visa tai dar kartą pasikartoti vadovėlyje skaitant temą “Ilgieji ir trumpieji balsiai” psl. 62 – 65; „Skardieji ir duslieji priebalsiai“ 67psl.; „Kietieji ir minkštieji priebalsiai“ 70 -71psl ir „Dvigarsiai. Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai“ 82 – 85 psl.
Privalote išmokti ir prisiminti 67 psl. pateiktą „Skardieji ir duslieji priebalsiai“ lentelę. Įsiminti, kad skardieji priebalsiai (afrikatos) dz, dž ir duslusis priebalsis ch – tariami kaip vienas garsas.
Pusbalsiai l, m, n, r, j, v – visada skardūs, jie neturi dusliosios poros.
Įsiminti, kad balsiai i, e, ė minkština priebalsius. Jei keli priebalsiai greta, jie bus minkšti, išskyrus priebalsius k ir g, jie, stovėdami už kito priebalsio, nesuminkštėja, pvz.: trukti ( t – minkštas, o k – kietas.
Priebalsis j visada minkštas, bet kitų nesuminkština.
Dvigarsiai visi, išskyrus dvibalsius ie, uo, tariami abu garsai. Dvibalsiai ie, uo – sudaro 1 garsą. Pvz.: diena -5 raidės, 4 garsai. Dvibalsis ie – tariamas kaip 1 garsas.
Šuo – 3 raidės, 2 garsai. Dvibalsis uo tariamas kaip 1 garsas.
Labai svarbu išmokti fonetiškai nagrinėti žodį. Pvz:
Džiaugsmas
Džiaugs-mas (2 skiemenys)
d/dž‘- priebalsis, skardusis, minkštasis (vienas garsas)
ž
i/- minkštumo ženklas (garso nėra)
a/ au- dvigarsis (dvibalsis) (2 garsai)
u
g/k- priebalsis, duslusis, kietasis
s/s- priebalsis, duslusis, kietasis
m/m- priebalsis (pusbalsis) skardusis, kietasis
a/a- balsis, trumpasis
s/s- priebalsis, duslusis, kietasis
10 raidžių/ 8 garsai
Vadovėlyje, 73 psl. 4 pratime galima pažiūrėti fonetinio nagrinėjimo pavyzdį bei 85 psl. paraštėje yra išnagrinėti 2 žodžiai – mėgsta ir plačiai. Būtinai pasimokykite.
Namuose pabandykite fonetiškai pagal mano pateiktą pavyzdį išnagrinėti žodį duonelė ir vadovėlyje, 73 psl. 4 prat. fonetiškai išnagrinėti žodžius: kvėpuoja, lėksime.