10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 04

Namų darbai 9 pamoka

Praeitą pamoką turėjote rašyti diktantą iš šaknies balsių rašybos. Deja, ne visi pasimokėte: dėl neišmokimo ir laiko stokos diktanto nerašėte. Dar kartą įkeliu tą patį diktantą, prašau pasimokykite, kad gerai parašytumėte. Per pamoką pradėjome taisyti žodžių diktantą, namuose dar kartą pasimokykite ir visas klaidas ištaisykite.
Tie, kurie dar neparašėte, parašykite 3 bilieto 1 ir 2 klausimus. Bilietą dar kartą įkeliu. 1 klausimo atsakymus rasite vadovėlyje (14 – 18 psl.) ir jums duotuose atšviestuose lapuose. Jums reikia savais žodžiais parašyti 4 taisykles ir išimtis, kiekvienai taisyklei ir jų išimtims pateikti kuo daugiau pavyzdžių.
Tie, kurie praeitą pamoką nebuvote parašę namų darbų, dabar parašykite. Pratybų sąsiuvinis 8 – 9 psl. 1, 2, 3, 5, 6 pratimai. Kurie neparašę rašinio ir 2 bilieto, taip pat privalote nedelsdami viską atlikti ir atnešti į pamoką.
Dar kartą įkeliu diktantą iš šaknies balsių rašybos. Prašau pasimokykite. Ir 3 bilietą, kurį privalote padaryti kaip namų darbą.

Diktantas

Visi laukė, kad tėvas išspręstų šį sudėtingą klausimą. Vėjas dreskia nuo medžių lapus. Išgąsčio vejamas vaikas skubėjo palįsti po lova. Grįžę tėvai sode nupjovė ąžuolą. Šuo tysojo prie būdos. Gęsta vakaro žiburiai. Išbalo nepažįstamojo veidas. Drąsus berniukas išgąsdino piktą šunį. Įminiau Kęstučio mįslę. Pamąstyk, ar verta tiek gražintis. Saulėgrąžos gręžia galvas į saulę. Teiginį reikia pagrįsti pavyzdžiais. Reikia tesėti duotą žodį. Draugai tęsia jo pradėtą darbą. Nuduš ąsočiui ąsa.
Parašyti pagrindines formas
Esamasis l. – būtasis kartinis l. – būsimasis l.
Įgristi – įgrysta – įgriso
Pasiryžti – pasiryžta – pasiryžo
3 Bilietas
1. Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje. Pasakyti 4 nosinių raidžių rašybos taisykles, pateikti pavyzdžių. Pasakyti, kodėl ir kokių žodžių šaknyse nerašomos nosinės raidės. Pateikti pavyzdžių.
2. Pateiktuose sakiniuose įrašyti praleistas raides ir paaiškinti, kodėl tokias raides įrašėte.
Saulėgr-žos gr-žia galvas į saul-. G-sta vakaro žara. Užg-so šviesos languose.
Nudužo –sočio –sa. Vėjas nuo medži- dr-skia lapus. Man gr-sia pavojus. Prieš šventes mokiniai gr-žino klasę. Reikia t-sėti duotą žodį.
3. Raiškiai perskaityti pateiktą tekstą, savais žodžiais papasakoti, apie ką jame kalbama. Iš teksto atsakyti į mokytojo pateiktus klausimus.
4. Papildoma užduotis. Išraiškingai pasekti lietuvių liaudies pasaką.
Nosinių raidžių rašybos mokymusi Jūs turite atskirą lapą, kuriame aiškiai išdėstytos visos taisyklės ir pateikta daug pavyzdžių. Ne kartą turėjote parašyti, išmokti, paaiškinti. Tad peržiūrėkite savo užrašus ir sėkmės!